ലെ.കേണൽ നിരഞ്ചൻ അനുസ്മരണം

എ.ബി.വി.പി എറണാകുളം ടൗണിൽ വച്ചു നടതിയ ലെ.കേണൽ നിരഞ്ചൻ അനുസ്മരണം സംവിധായകൻ മേജർ രവി ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു...
SALUTE NIRANJAN..
SALUTE PATHANKOT...

DIRECTOR MAJOR RAVI, ACTOR KAILAS...WITH ABVP WORKERS..
VANDE MATHARAM..

share: